Frelserens kirke


Historien bak Frelserens kirke slik vi kjenner den i dag.
Tekst: Kåre Rudjord - Foto: Hjort media 

Frelserens kirke i Farsund ble vigslet 5. mai 1785 og ble bekostet av to velstående kjøpmanns- og rederfamilier i Farsund: Eilert Lund med sønner og Jochum Brinch Lund. Det var Jochum Brinch Lund som også stod for byggingen av Husan rundt år 1800. 
Selve kirkebygget ble bygget av en skotte, John Stone, som også bygde Lindesnes fyr. Taket og kirketårnet var opprinnelig tekket med grå, skotsk skifer, mens bebyggelsen i Farsund forøvrig hadde rød teglstein. Kirken hadde den gang butte gavler, og det var inngang både i tårnfoten og midt på nordre langvegg. Ved hovedinngangen var det murt inn en steintavle med kirkebyggerens navn. Denne ligger nå oppe i tårnet. 
Prekestolen var opprinnelig plassert over alteret, og over prekestolen var igjen orgelet plassert. 

Kirken var i Lundenes eie frem til  1853. Bygningen hadde kostet omlang 16 000 riksdaler i 1785, men ble nå solgt til kommunen for 1500 spesidaler, mens taksten egentlig var på 9500 spesidaler. 

Ved bybrannen i 1901 brant også Frelserens kirke. Muren ble reparert og ny kirke ble vigslet 12. januar 1905. Interiøret var enkelt, prget av kommunens dårlige økonomi etter bybrannen. I brannen ble kirkesølvet og lysestakene på alteret reddet. Også lysekronen som nå henger foran alteret ble reddet fra flammene. Døpefonten av tre, med døpefat i tinn er også bevart fra kirkens første tid. 

I 1957 ble interiøret tilbakeført til det opprinnelige. Da ble også navnet, Frelserens kirke, som var gått av bruk, tatt opp igjen. Kirken fikk nytt orgel, med pipene plassert over det stjernebesådde, ruteinndelte taket. Det ble også bygd et menighetshus, og senere gravkapell på kirkegården. 

De siste tilskuddene av bygninger er Kirketorget som ble tatt i bruk i 1999 og K2 som ble tatt i bruk i 2015(?). Kirketorget og K2 brukes aktivt i menighetsarbeidet og til konserter og andre arrangementer. 


Tilbake